Husordensregler

Generalforsamling

Som andelseier har du stemmerett på lagets årlige generalforsamling som avholdes årlig i månedsskiftet april/mai.

Her velges styret for borettslaget og tillitspersoner. Viktige saker som angår hele borettslaget avgjøres her. En fullmakt pr. husstand kan med bringes fra dem som ikke har mulighet for å stille. Innkallelse vil bli utsendt 8-20 dager innen generalforsamling (Burettslagslova § 7-6).

Lagets forretningsfører er BOB v/ Katrine Sandvik.  Hun kan kontaktes per e-post katrine.sandvik@bob.no 

Styret

Styret i Lyngheim Borettslag 1 velges av generalforsamlingen. Styret består av en styreleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene av styret velges for to år, varamedlemmene for et år. Klager eller søknader skjer skriftlig til styret.

Plikter/ansvar

Det vises til vedtektene som inneholder bestemmelser om plikter og ansvar, og det vises særlig til bestemmelsene om innbetaling av felleskostnader og indre vedlikehold av boligen.

Boligen og boområdet

Banking, boring, høy musikk eller annen støy som sjenerer dine naboer er ikke tillatt i tidsrommet mellom kl 22.00 og kl 07.00. Søndagen og alle helligdager før kl 12.00 og etter kl 20.00. Skal du holde selskap/fest må du varsle dine naboer. Det er viktig å skru ned bassen på stereoanlegg da denne forplanter seg i rekken og kan være til sjenanse for naboer. Det skal være ro i borettslaget mellom kl 24.00 og kl 07.00. Styret anmoder om å vise hensyn og snakke sammen for felles trivsel i laget vårt.

Parkering

Hver husstand har en parkeringsplass ved bopel. Mottar du besøk eller har bil nr to, skal disse henvises til gjesteparkering. De som har garasje på parkeringsplass må parkere inne i garasjen. Plassen foran garasje er gjesteparkering/korttidsparkering. 

Parkering langs veibanen som skaper trafikkfarlige situasjoner er ikke tillatt. Fast parkering av lastebiler, campingvogner/bobiler, tilhengere o.l. tillates ikke uten spesiell tillatelse fra styret. Uregistrerte kjøretøy/hengere skal ikke oppta felles parkering i laget, dette vil medføre fjerning for eiers regning. Se ellers vedtekter.

Avfallshåndtering

Husholdningsavfall må kastes i egnet avfallsbeholder som husstand disponerer. Restavfall tømmes ukentlig (hver onsdag), mens papir og plast tømmes månedlig. Se www.bir.no sine hjemmesider for tømmekalender og endringer ved helligdager. Der vil du også finne en oversikt for våre nærmeste returpunkt.

Ved større mengder boss som treverk/møbler o.l må beboer selv sørge for bortkjøring. Det blir utplassert bosscontainer på området til fri benyttelse for alle beboerne i forbindelse med vår/høst-dugnad.

Renhold/orden

Hver husstand har ansvar for renhold utenfor egen bolig, dette gjelder også boligens hvite murer. Murene kan enkelt vaskes rene ved hjelp av klorin utblandet med vann. Den enkelte er ansvarlig for å rengjøre fellesarealene etter seg om man forårsaker tilgrising (for eksempel med sagflis, fyrverkeri og lignende).

Reparasjoner av biler/sykler som kan medføre olje tilgrisning må ikke forekomme på felles areal.

Utvendig inventar

Det er beboers ansvar å sikre: hagemøbler, grill, balkongkasser og trampoliner, slik at de ikke gjør skade på folk eller borettslagets eiendom. Disse gjenstander bør derfor flyttes inn i vinterhalvåret for å redusere risikoen for skader ved storm.

Garasjer

Garasjer er beboers private ansvar. Beboer som disponerer garasje plikter selv å vedlikeholde denne og området rundt. Beboer har plikt til å forhindre forefall av bygningsmasse på lagets eiendom. Laget skal under ingen omstendigheter lide økonomisk for beboeres garasjer.

Dyrehold

Det er tillatt å ha visse husdyr i borettslaget under forutsetning at det ikke er til

utidig sjenanse for naboer eller påfører laget kostnader eller forfall. Husdyr skal godkjennes av styre.

Trampoline

Trampoliner kan kun monteres på areal som disponeres av den enkelte andelseier, og ikke på borettslagets fellesareal. Det skal søkes skriftlig om oppsetting av trampoline, og søker skal i søknaden bekrefte at andelseier påtar seg alt ansvar som måtte følge av bruken. Skriftlig nabosamtykke fra tilstøtende naboer skal vedlegges søknaden.

Trampoliner som er satt opp uten styrets samtykke, er ulovlige og kan kreves fjernet. Dersom andelseier ikke etterkommer kravet innen fastsatt frist, vil borettslaget etter fristens utløp kunne fjerne trampolinen uten ytterligere varsel.

Ved bruk av trampolinen skal det utvises hensyn til nærliggende naboer, og trampoline skal under ingen omstendighet benyttes før kl. 12.00 og etter kl. 20.00

(jamfør punktet «Boligen og boområdet»). Andelseier skal sørge for at trampolinen er forsvarlig montert i henhold til leverandørens spesifikasjoner og er sikker i bruk til enhver tid. Trampolinen skal festes til underlaget.

Det er styret i borettslaget som er ansvarlig for at lovregler og forskrifter følges. Av den grunn vil styret informere om "Kjøreregler for trampoliner", utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

1. Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne.

2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås.

3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert.

4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant underlag, helst med noe støtdempende effekt.

5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.

6. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.

7. Lag klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Vær oppmerksom på at faren for skader øker med økende antall personer på trampolinen samtidig og særlig ved ulik vekt mellom deltagerne.

8. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den dekkes til med en presenning når den ikke er i bruk.

9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. før bruk.

10. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt.

11. Vær oppmerksom på at salto på trampoline, kan medføre en stor risiko for alvorlige nakkeskader.

Fellesareal

Det er ikke tillatt å privatisere/gjerde inn fellesareal i laget.

Fasadeendringer

Alle ønskede endringer på bolig må søkes styret for godkjenning. Herunder også utvendige installasjoner. Ikke-godkjente endringer kan forlanges tilbakestilt for beboers regning.

Brannsikring

Alle boenhetene følger med et pulverbrannslokkingsapparat. Andelseierne har ansvaret for den visuelle kontrollen av det manuelle slokkeutstyret og å snu brannslokkingsapparatene slik bruksanvisningen viser. Andelseieren har også ansvaret for funksjonskontroll av røykvarslerne. Det vil si at andelseierne må skifte batterier, rengjøre varslerne og teste at varslerne virker. Dette kan man for eksempel gjøre under den store røykvarsler dagen som går av stabelen 1.desember hvert år.

Grilling

Grilling og håndtering av brennbart materiale skal gjøres forsvarlig slik at naboer ikke blir sjenert unødig og det oppstår brannfare.

Dugnad

Laget har dugnadsordning der det er delt opp i fire grupper med hver sin dugnadsformann. Vervet som dugnadsformann gis i generalforsamling. 

Laget har følgende dugnadsmenn: 

Kenneth Rebnor, nr 33

Terje Kvam, nr 42

Ronny Nilsen, nr 67

Fredrik Elholm, nr 13

Oppgjørsskjema for dugnad skal være levert til styre via dugnadsformenn første uken i oktober. Skjemaet finner du på lagets hjemmesider.Dugnad er å regne som innsats på lagets fellesområder, ikke luking i eget bedd. Ta kontakt med dugnadsformann eller styret for prioriteringsoppgaver.

Dugnadsformenn er ansvarlig for rapportering av dugnadstimer for sin gruppe til styret en gang i året. Dersom det er deltagere på dugnaden som ikke er fylt 13 år, skal dette klareres med dugnadsformannen, dersom disse skal få rapportert inn dugnadstimer. Dette kommer av at personer under 13 år som hovedregel ikke kan ta arbeid.

Fyrverkeri

Alle beboere henstilles å følge de retningslinjer som stilles fra offentlig myndighet tilknyttet fyrverkeri og rakketoppskyting.

Fyrverkeri skal ikke skytes opp fra gatetun og bilveier i borettslaget.

Opprydding av søppel fra fyrverkeri skal foretas av den/de som har stått for bruken, og skal gjøres dagen etter oppskytingen. 

Håndheving av husordensregler

Etter 3 gangs berettiget varsling fra styret, kan det varsles begjæring om utkastelse.

 

Adresse

Lyngheim Borettslag I
Hesjakollen
5142 FYLLINGSDALEN
Kart fra Gule Sider